صفحه در حال بارگذاری است ...

کلوزهای بیمه باربری چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

سه شنبه ، ۲۱ آذر ۱۳۹۶       بیمه باربری

در بیمه های باربری برای انجام تعهدات و پوشش های گوناگون از کلوزهای بیمه باربری استفاده می کنند که هر کدام از کلوزها پوشش های مخصوص به خود را دارد. کلوزهای بیمه باربری عبارتند از A,B,C ,total lossمی باشند. 

بیمه باربری