صفحه در حال بارگذاری است ...

موضوع مورد بیمه در بیمه شکست ماشین آلات چه می باشد؟

یکشنبه ، ۰۳ دی ۱۳۹۶       بیمه مهندسی

تمام موضوعاتی که در دوره احداث و نصب می توانند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار گیرند، در دوره بهره برداری نیز تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار می گیرند. 

بیمه مهندسی